🔥 | Latest

ribena: I dropped ribena on my dog’s favourite toy. Wife had a mild panic attack!
ribena: I dropped ribena on my dog’s favourite toy. Wife had a mild panic attack!

I dropped ribena on my dog’s favourite toy. Wife had a mild panic attack!

ribena: When gravity be on that bullshit FUCK GRAVITY, won't even let me pour a ribena ffs..😂😂😂😂
ribena: When gravity be on that bullshit
FUCK GRAVITY, won't even let me pour a ribena ffs..😂😂😂😂

FUCK GRAVITY, won't even let me pour a ribena ffs..😂😂😂😂